cos无下限大开腿无码

cos无下限大开腿无码

旧说湿胜如熏黄黑晦,存参。又其证多属火,劳字从力、从二火,故曰劳也。

 设或不行,蜜、盐下导,始终勾引,两药相通,结散阳消,饮食自下。樟木屑一斗,滚水泡熏洗,勿令气入眼。

又方,大黄、滑石、皂角各三钱为末,如小便势急,倍滑石,大便势急,倍大黄。其臂之前廉痛者,属阳明经,以升麻、白芷、干葛行之。

 按经言阴阳之邪,偏盛或俱盛,则其经脉不和,而见于人迎、寸口如此。  胆脉乘,是胁肋痛未必尽由肝胆,而肝胆为多。

 下后反见此证者为虚脱,宜补。一升一降,互用也。

阴从下逆上而盛于中者,先抑之而调其中。伤热物者,枳实、白术、青陈、麦芽、黄连、大黄之类。

Leave a Reply